" Feriţi-vă sa aveţi dreptate prea repede, prea devreme - ca să aveţi la ce visa. " (Nichita Stănescu)

Ediţia tipărită apare la Târgu-Mureş sub egida onorifică a filialei locale a Uniunii Scriitorilor din Romania.
octombrie-noiembrie 2018, Anul IX, nr. 10-11 (103-...

10 pentru “TOTEM”

10 pentru creație

Adrian Chira

Andreea Serban Chira

Constantin Tofan

Cristian Sida

Gheorghe I. Anghel

Ioan Sulea

Iosif Stefan Tasi

Levente Csatlos

Mariana Serban

Mircea Moldovan

10 direcții distincte de expunere a punctului de vedere, 10 direcții diferite prin imagine, experiență și esență. Ele reprezintă 10 artiști, majoritatea reprezentativi pentru fenomentul artistic contemporan, aflați în plină maturitate artistică.

Comunitatea Săvârșinului, mai precis a satului cu nume cinegetic, Căprioara, a găzduit pentru o săptămână din luna iulie, cea dintâi ediție a simpozionului de artă „Totem”, care a dat zonei noi semnificații culturale. Acest prim simpozion se circumscrie unui amplu proiect de creație artistică inițiat cu aproape zece ani în urmă. Cel care cu multă tenacitate a reușit să „stârnească apele” și să asigure aproape an de an, continuitatea acestui eveniment, este artistul Adrian Chira, secondat de colegul său de breaslă, Csatlós Levente. Anul acesta însă, au gândit o ieșire din uzura rutinei, într-un spațiu în care natura și cultura, prin intermediul artiștilor bineînțeles, devin elementele unei ecuații a conviețuirii spirituale. 

Întregul proiect, care a cuprins și o tabără de pictură pentru copii, a fost finanțat și anul acesta de o companie importantă a Tîrgu-Mureșului, susținătoare a fenomenului plastic, demonstrând astfel o afinitate pentru acest segment de cultură. Într-o lume plină de tensiune, cuprinsă de crize, financiare sau existențiale, mai mult sau mai puțin justificate, e un gest foarte generos și apreciat.

Revenind la creație, artiștii prezenți la simpozion propun 10 direcții distincte de expunere a punctului de vedere, 10 direcții diferite prin imagine, experiență și esență. Ele reprezintă 10 artiști, majoritatea reprezentativi pentru fenomentul artistic contemporan, aflați în plină maturitate artistică.

O primă direcție, cea a artistului Gheorghe I. Anghel, aduce cu sine un registru cromatic arpegiat pe tonuri mocnite de jaruri teroase. Succesiunea stărilor de transparență este îndelung elaborată și, în mod paradoxal, se naște din sedimentare. Pictorul lucrează asupra unui țesut pictural, analizând calitățile de
strat și înmulțind sinesteziile de simțuri posibile. Odată obținută starea de tegument al pânzei, apare și poetica, deloc lirică, a semnelor sale. Într-un vârtej al memoriei timpului, pe pânze sunt fixate semne, sensuri și stări ale vechilor civilizații cu rădăcini eline, bizantine sau, mai aproape, de la malul Dunării. Pe ele se așterne patina vremurilor. Albul calcaros, ca o pată de lumină
cu corporalitate, se impune printre griurile de scrum sau de pulberi arse.
Scrijelite parcă în materie, semnele schițate descriu siluetări rudimentare. 

O a doua direcție e cea în care cu virtuozitatea gestului pictural îndelung exersat, artistul Adrian Chira practică o manieră care nu mai lasă loc ezitărilor
sau incertitudinilor. Talentul, în slujba gesticii picturale, e cel care îmblânzește răzvrătirea culorilor și supune materia fluidă în compoziții cu duct ferm dar febril, ca într-o descărcare de tensiuni. Rețeaua pictografică e purtătoare de energie vitală.
Elementele figurative sunt doar iluzii. Centrul de interes, vibrat de negrul dinamic susținut de întrezăriri de roșu incins, compensează cu suprafața rafinatelor frământări ale culorilor în surdină. Artistul denotă o subtilă acuitate a simțului culorii. Nori grei de ploaie, nori rătăciți sau apăsători sub stratul dens de culoare...”vin și trec în adâncul zilelor uitate, purtând ceva din noi”...

Se impune atât în mesaj cât și-n rezolvarea profund personală și cea de-a treia
direcție, a artistului Ioan Șulea, care duce spre spațiul profund religios, cel al credinței declarative prin artă. De fapt e mai mult decât o direcție, e Calea aleasă de artist. Substanța de inspirație și revelație e Hrana creștină. Pasta modulată reprezintă carnalitatea, trupul, materialul. Încet, pe fanta de lumină, ochiul e condus ascensional de-a lungul verticalei accentuate, spre partea de spirit, cea învăluită-n aur, a Sf. Potir. Trupescul e transfigurat și transcende spre zona spiritului, a esenței. Lumescul, obscurul e prins în zbaterea necontenită a negrului smolit, străpuns de roșul sacrificial. Tihna e regăsită-n înalt, adică, în căușul neted, nemodulat al Sf. Potir, emanând lumina de aur a credinței. E pictura simțită ca stare de grație! E pictura captării smereniei în substanța culorii și-n elaboratele compoziții construite pe Axis Mundi.

Mircea Moldovan cu cea de-a patra direcție, urmează un traseu cu unele halte comune celei precedente, în zona religiosului. De data aceasta, Ochiul Divin este cel care domină. Ochiul devine subiect cu multiple interpretări, conotații și rezolvări artistice ale autorului. A t o t c u p r i n z ă t o r prin multiplicare,
el simbolizează, nesfârșita întindere a cunoașterii. Dualitatea viață-moarte ne e relevată prin registrele orizontale coloristice și formale. Jos, în adâncul beznei ignoranței, negrul plat și mat suportă unele zvâcniri ale gestului spontan. Registrul superior, e cel al înălțării spiritului ales, al ordinii impuse de ritmicitatea repetitivă a Ochiului Divin care străpunge vălul necunoașterii sau al lipsei de credință. Roșul vermillon, îmbibat de sevă pulsatorie, intercalat între cele două zone antagonice pe care le modulează, se insinuează în textura ambelor, ca semn al triumfului vieții și al creației. 

Direcția religiei iubirii este o altă formă de exprimare a credinței prin artă, la Mariana Șerban. Este religia iubirii aproapelui, e muzica îngerilor protectori în înaltul ceriului, e inima ca centru al Universului, e serafimul „între aripi și zbor”.
Deci, inevitabil reîntâlnim dorința de înălțare și ascensiune. Mesajul e întărit
de măiestria contopirii materialelor și texturilor, întro dinamică alertă, cu totul
specifică (artistei). Abundența și frumusețea colajului hârtiilor rupte și decupate în forme atent strunite, peste care vine să așeze pulberea de semne grafice si caligrafii rupte din șirul gândurilor, ca rugăciunile pe firul mătăniilor, fac deliciul acestei exprimări întemeinicite în stilul inconfundabil al artistei, ca o marcă de
autor. 

Ca un alt punct de vedere al însușirii credinței, opus celui creștin, este direcția artistului Csatlós Levente care introduce privitorul într-o lume arhaică, a
vechilor practici păgâne dominante. Creând o atmosferă de ritual ezoteric,
m o n o c r o m i a griurilor vineții e fulgerată de roșul sacrificial. Linia de
jertfă delimitează categoric trei zone puternic individualizate: moartea, viața și ridicarea spiritului spre înalt simbolizate prin personajele mito-zoomorfe și antropomorfe purtătoare de însemne specifice. Tot roșu, de această dată căpătând materialitate și o anume rugozitate palpabilă, caracteristică unui vas cultic, este și personajul ce domină compoziția în legătura sa ancestrală cu discul corpului ceresc. El pare că face parte dintr-un ceremonial inițiatic specific. 

Este abordată și direcția realismului, în accepțiunea largă a cuvântului, venită din parte tinerei artiste Andreea Șerban Chira. Nu este vorba de imitație ci de o viziune proprie artistei care, rămâne în dimensiunile clasice ale limbajului
plastic, privilegiind figurativul. Buna stăpânire a desenului e evidentă
în modeleul anatomic, dar mai ales, în redarea mâinilor: fie ele în rugăciune, în încordarea prinderii sau, singulară, ca Mână întinsă celui care se roagă, imaginând suflul divin ca semn al mântuirii. De fiecare dată, ansamblul e
echilibrat prin dialogul compozițional diagonal al celor două elemente actante. Culoarea infiltrată subtil vine doar să susțină rolul de vedetă al desenului. La nivel de mesaj, disputa tinereții cu moartea e aplanată de etern-valabilul avertisment: Memento mori! Și craniul golit, aprobă...  

Nu e uitată nici direcția reîntoarcerii la natură, care se face însă interpretațional prin contragerea figurativului și orientarea sa spre abstract, direcție sugerată de Constantin Tofan. Se produce o esențializare a formelor, păstrându-se doar o stare de peisaj. Culoarea cu capacități modulatorii e când plină și reliefată,
când se rafinează într-atât încât rămâne doar iluzia prezenței sale, brăzdată de contururi filiforme vag deslușite. Galbenul copt, solar se diminuează intr-un descrescendo al intesității până la ocruri si brunuri de pământ reavăn,
culiminând cu negrul care le dă greutate. Roșul tranșant al liniei, delimitează strict spațiul construit după sfânta regulă a proporției divine. 

Într-o altă direcție distinctă, compozițiile se desfășoară pe linia expresionismului abstract la Cristian Sida. Această abstractizare cu punctări lirice, nu își refuză minime referințe figurative ca niște obligatorii ancore de acostare la realitate. Sunt invocate personaje- profiluri, măști rudimentare sau chipuri- care se ițesc doar în tumultumul materiei aflată într-un freamăt permanent. Neliniștea culorilor articulate pe contrastul cald-rece, reflectă o
puternică combustie interioară, exteriorizată prin creație.

Și nu în ultimul rând, direcția ludicului și a decorativului deloc gratuit, e preferată pentru un alt tip de exprimare de Iosif Ștefan Tași-Tajó. Un act îndrăzneț dar reușit e folosirea nisipului ca element neconvențional
acestui domeniu, transformat în materie picturală. Colat, el construiește
incinte care delimitează tranșant, la concurență cu vopseaua pusă generos, forme geometrice sinuoase sau colțuroase. Interior-exterior. Jocul intervine și în folosirea exploziei bucățelelor de carton multicolor, visând la un mozaic barcelonez gaudian, care devin decorația „fațadei” placajului. Abil e mânuit și contrastul în sine al culorilor de bază.

Acest mănunchi de sensuri și direcții denotă diveristatea exprimărilor în artă. Și în cazul de față, fiecare artist, într-o altă cheie stilistică, cu mijloacele adecvate propriei viziuni și filosofii plastice, își exprimă crezul artistic în consens cu propria sensibilitate.

Punctaj: 4.7 - 6 voturi.

Parteneri * Publicitate * Parteneri * Publicitate * Parteneri * Publicitate * Parteneri